Pravidlá súťaže - „Súťažte s Marťankom o Vesmírny ďalekohľad!“

Motto:
„Nakúp vianočné balenie Marťankov a vyhraj Vesmírny ďalekohľad a veľa ďalších cien!“
Cieľom týchto úplných pravidiel je úprava podmienok reklamnej spotrebiteľskej akcie pod názvom „Súťažte s Marťankom o Vesmírny ďalekohľad! (ďalej len „Súťaž“). Tieto úplné pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže na internetových stránkach, informačnej linke a na iných nosičoch a materiáloch, určených súťažiacim spotrebiteľom. V prípade rozporu textu skrátených pravidiel či podmienok Súťaže na uvedených materiáloch určených spotrebiteľom s textom týchto pravidiel, majú prednosť tieto úplné pravidlá.
Tieto úplné pravidlá môžu byť zo strany usporiadateľa Súťaže menené výhradne formou písomných dodatkov.
Usporiadateľ a organizátor Súťaže:
WALMARK, a. s., so sídlom Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, Česká republika, IČ 00536016, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, odd. B, vložka 2501 (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „Organizátor“).
 
Technický správca Súťaže:
Bluesoft s.r.o., so sídlom Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29182689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C, vložka 25394 (ďalej len „technický správca“).
 
Termín a miesto konania Súťaže:
Súťaž prebieha v termíne od 01. 11. 2019, 00:00:01 hod. do 31. 12. 2019, 23:59:59 hod. (ďalej len „termín konania Súťaže“) na území Slovenskej republiky výhradne prostredníctvom ktoréhokoľvek predajcu, predávajúceho produkt "Marťankovia Gummy s Vesmírnym svetlometom" a súčasne vydávajúceho daňový doklad s vyznačením dátumu a času nákupu (ďalej len „miesto konania Súťaže“).
 
Účasť v Súťaži:
Súťaž sa vzťahuje výhradne na produkt "Marťankovia Gummy s Vesmírnym svetlometom" (ďalej len „súťažný výrobok“ alebo „súťažné výrobky“). Spotrebiteľ sa Súťaže o výhry zúčastní tak, že v termíne a mieste konania Súťaže:

  • jednorazovo zakúpi aspoň jeden súťažný výrobok "Marťankovia Gummy s Vesmírnym svetlometom" v mieste konania Súťaže v termíne konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“), predávaný v mieste a termíne konania Súťaže. Za tento súťažný nákup dostane účastník od predajcu daňový doklad – účtenku so zreteľne vyznačeným dátumom a časom nákupu, prostredníctvom ktorého sa môže zapojiť do Súťaže (ďalej len „daňový doklad“),

  • uschová si daňový doklad preukazujúci realizáciu súťažného nákupu a

  • v termíne konania Súťaže sa zaregistruje na stránke https://www.martankovia.sk/beamer (ďalej len „webová stránka Súťaže“), a to tak, že na tejto stránke vyplní prostredníctvom registračného formulára požadované údaje vrátane uvedenia dátumu a času nákupu uvedených na daňovom doklade,

  • takto vyplnený formulár vrátane svojho súhlasu s pravidlami súťaže a súhlasu so spracovaním osobných údajov odošle usporiadateľovi Súťaže prostredníctvom webovej stránky Súťaže.

Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom doručenia riadne, úplne a v súlade s týmito pravidlami vyplneného registračného formulára na webové stránky Súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
Za osobu súťažiacu o výhry sa považuje taká, ktorá splnila všetky podmienky na zapojenie sa do Súťaže, t. j. okrem iného uskutočnila súťažný nákup a vložila požadované údaje prostredníctvom webového formulára na webových stránkach Súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť tá istá osoba aj opakovane, vždy však s novým súťažným nákupom a novo vyplneným registračným formulárom s novými údajmi (dátum a čas) z nového daňového dokladu. Údaje z toho istého daňového dokladu je možné do Súťaže zaslať vždy len raz; v opačnom prípade budú obe (resp. všetky) registrácie s rovnakými údajmi z daňového dokladu zo Súťaže vyradené. V rámci jednej registrácie na súťažnom webe je možné zaslať maximálne údaje z jedného daňového dokladu.
Každá súťažná registrácia musí obsahovať platné, aktuálne a správne údaje súťažiaceho a platné údaje daňového dokladu. Registrácia neobsahujúca takéto údaje, neobsahujúca všetky požadované údaje, zaslaná v nesprávnom alebo nevyhovujúcom tvare, pred alebo po ukončení Súťaže nebude do Súťaže zaradená. Dátum a čas na daňovom doklade nesmie byť neskorší ako dátum a čas odoslanie súťažnej registrácie a zároveň nesmie byť skorší ako dátum a čas začatia doby konania Súťaže.
V Súťaži je možné uznať výhradne daňové doklady od vystaviteľov uvedených v časti "Termín a miesto konania Súťaže" týchto pravidiel a ktoré splňujú ostatné pravidlá tejto Súťaže.
Súťažiaci je povinný uschovať si ku každej registrácii na súťažnom webe originál daňového dokladu preukazujúceho nákup a zaplatenie súťažných výrobkov, a to po celú dobu konania Súťaže, t. j. aj po odoslaní súťažnej registrácie. Pokiaľ súťažiaci na výzvu usporiadateľa alebo ním povereného subjektu originál (overenú kópiu) dokladu/dokladov preukazujúcich splnenie podmienok v zmysle týchto pravidiel (a to aj v listinnej podobe), t. j. najmä so zhodným dátumom a časom uskutočnenia súťažného nákupu uvedeným v súťažnej registrácii, bude zo Súťaže vylúčený a stráca akýkoľvek nárok na prípadnú výhru. Usporiadateľ (organizátor) si vyhradzujú právo vyzvať každého výhercu, aby daňové doklady zaslal na usporiadateľom (organizátorom) určenú adresu a v  určenom termíne, a to na náklady výhercu. Výherca je povinný doložiť daňové doklady ku všetkým svojim registráciám do Súťaže, či už výherným alebo nevýherným.
Vo vzťahu ku každej webovej registrácii usporiadateľ bude evidovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko účastníka súťaže,

  • mobilné telefónne číslo účastníka súťaže,

  • e-mailovú adresu účastníka súťaže,

  • číslo daňového dokladu preukazujúceho uskutočnenie súťažného nákupu,

  • presný dátum a čas uskutočnenia súťažného nákupu.

Ku každej výhernej webovej registrácii je usporiadateľom súťaže okrem vyššie uvedených informácií evidovaná tiež adresa bydliska alebo miesta, kam má byť zaslaná výhra.
Usporiadateľ, organizátor ani technický správca nenesú zodpovednosť za chybné doručenie a/alebo nedoručenie registrácie prostredníctvom formulára na súťažnom webe, pokiaľ bude spôsobené technickou poruchou nezavinenou usporiadateľom, organizátorom a/alebo technickým správcom.
 
Výhry v súťaži:
Na výhry je určené celkom 44 výhier vo skladbe:
 
Hlavná výhra:                       1× detský vesmírny ďalekohľad
1. vedľajšia výhra:               3× Albi elektronická ceruzka s knižkou
2. vedľajšia výhra:               10× Albi puzzle vesmír
3. vedľajšia výhra:               30× vesmírna Marťadráha
 
Určenie výhercov v súťaži:
Po uplynutí termínu konania Súťaže bude z platných súťažných registrácií doručených v priebehu celého termíne konania súťaže určený:
• jeden výherca, ktorý získa jednu hlavnú výhru: detský vesmírny ďalekohľad,
• traja výhercovia, z ktorých každý získa jednu 1. vedľajšiu výhru: Albi elektronickú ceruzku s knižkou,
• desať výhercov, z ktorých každý získa jednu 2. vedľajšiu výhru: Albi puzzle vesmír,
• tridsať výhercov, z ktorých každý získa jednu 3. vedľajšiu výhru: vesmírnu Marťadráhu.
Výhercami uvedených výhier sa stáva 44 súťažiacich elektronicky náhodne vyžrebovaných zo všetkých platných súťažných registrácií po uplynutí termínu konania súťaže.

Oznámenie o výhre:
Každý z výhercov bude o svojej výhre informovaný najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa žrebovania, a to e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri súťažnej registrácii.
Každý výherca bude e-mailom vyzvaný k zaslaniu korešpondenčnej adresy, k zaslaniu fotografie daňového dokladu, ktorý uviedol vo výhernej súťažnej registrácii a prípadne tiež ďalších údajov, potrebných pre zaslanie výhry. Z fotografie musí byť zrejmé najmä zloženie súťažného nákupu a dátum a čas jeho uskutočnenia.
 
Ostatné podmienky:
V prípade zániku nároku na výhru z niektorého z dôvodov, vymedzených týmito pravidlami, prepadá výhra
v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je o nej oprávnený akokoľvek rozhodnúť.
Výherca ktorejkoľvek výhry môže byť e-mailom vyzvaný, aby najneskôr do 20 dní od prijatia výzvy zaslal na adresu organizátora súťaže originály alebo úradne overené kópie všetkých daňových dokladov, s ktorými sa zapojil do súťaže. Ak bude k tomu vyzvaný, je výherca povinný poslať vyššie uvedenú zásielku na adresu: Studio Fresh, s.r.o., Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, s označením hesla na obálke „Marťánkovia“, a to najneskôr do 20 dní odo dňa, kedy oznámenie o výhre prijal, pričom rozhodným termínom je dátum na poštovej pečiatke. Na súťažnú zásielku odoslanú neskoršie nebude braný zreteľ a má sa za to, že nebola odoslaná. V prípade, ak súťažiaci nesplní vyššie uvedené podmienky v stanovených termínoch alebo výhercu nebude možné opakovane kontaktovať, nárok na výhru zanikne a výhra prepadne v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju použiť na iné marketingové účely.
Zadávateľ a organizátor si vyhrádzajú právo požadovať po výhercoch ktorejkoľvek z cien, ako aj po ktoromkoľvek súťažiacom bez ohľadu na to, či sa stal výhercom v súťaži, zaslanie všetkých daňových dokladov, s ktorými sa zapojil do súťaže, preukazujúcich uskutočnenie súťažných nákupov, ako to stanovujú tieto pravidlá.
Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za doručovanie súťažných zásielok, ich poškodenie, omeškanie, stratu alebo zničenie počas prepravy.
 
Distribúcia výhier:
Organizátor odošle výhru na adresu uvedenú výhercom do desiatich (10) pracovných dní od poskytnutia potrebných údajov pre zaslanie výhry a overení nároku na výhru.
Výhry budú zasielané prostredníctvom zmluvného dopravcu organizátora súťaže na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, ktorú výherca uviedol v odpovedi na e-mail s oznámením výhry.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o vzniku nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru nevyhnutné doklady (napríklad doklad totožnosti pre overenie identity a veku súťažiaceho). Pokiaľ súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľovi požadované nevyhnutné doklady, bude zo Súťaže vyradený. V takom prípade prepadá výhra bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom nakladaní s ňou.
V prípade, že sa do Súťaže počas doby jej konania platne zapojí menej účastníkov, ako je výhier v Súťaži, nerozdelené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ďalšom nakladaní s nimi.
 
Záverečné ustanovenia:
Do Súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí v celom rozsahu splnia stanovené podmienky a uskutočnia registráciu riadnym a úplným spôsobom, t. j. vyplnia všetky požadované registračné údaje a potvrdia súhlas so spracovaním osobných údajov. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nebude umožnená.

Usporiadateľ je oprávnený výhry nahradiť inými obdobnými výhrami, a to aj bez uvedenie dôvodu. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s účasťou v Súťaži, či súvisiacimi s nakladaním s výhrami. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercov okamihom odovzdania výhry výhercovi.
Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude odovzdaná a nemá nárok reklamovať chybné plnenie v súvislosti s výhrou. Výhry nie je možné alternatívne preplácať hotovosťou, ani zamieňať s iným plnením. Nárok na výhru nie je súdne vymáhateľný.
Usporiadateľ ani organizátor nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie, stratu, či zničenie počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia na strane usporiadateľa, prepadá takáto výhra v prospech usporiadateľa.
Súťaže sa môžu zúčastni výhradne fyzické osoby s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktoré dosiahli vek 18 rokov.
Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci spoločnosti WALMARK, a. s. (usporiadateľa), taktiež všetky osoby podieľajúce sa na organizácii tejto Súťaže, najmä zamestnanci usporiadateľa, organizátora, spolupracujúcich agentúr a osoby im blízke. V prípade, ak sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností alebo osoba im blízka, výhra nebude odovzdaná. Rovnako nedôjde k odovzdaniu výhry ani v prípade, pokiaľ usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého súťažiaceho či inej osoby, ktorá umožní súťažiacemu získať výhru.
Usporiadateľ neručí za stratu či nedoručenie ním (doporučene) zasielaných poštových zásielok alebo zásielok (doporučene) zasielaných výhercom v súvislosti s touto Súťažou. Usporiadateľ, organizátor ani technický správca neručí za nedoručenie registrácie na webových stránkach, rovnako za chyby či poruchy na strane poskytovateľov webových služieb.
Usporiadateľ je oprávnený termín Súťaže predĺžiť alebo skrátiť. Tiež si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť súťažné pravidlá, či Súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto Súťaže. Výsledky Súťaže sú konečné bez možnosti odvolania.
Listina s menami výhercov bude k dispozícii u usporiadateľa Súťaže alebo ním poverenej osoby.
S účasťou na súťaži je nevyhnutne spojené spracovanie osobných údajov, pričom elektronický kontakt účastníka môže byť použitý aj na zasielanie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami. Informácie o spracovaní sú uvedené v dokumente Zásady ochrany osobných údajov. Obdobie spracovania, informácie o príjemcoch a poučenie o právach, vrátane práva na námietky proti priamemu marketingu, sú uvedené na tom istom mieste.
Výhercovia Súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ je oprávnený v zmysle § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení bezplatne uviesť ich meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto Súťaže, ako aj výrobkov usporiadateľa s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercov Súťaže, a to bez obmedzenia počas 5 rokov odo dňa ukončenia Súťaže. Takéto záznamy môžu byť vyhotovované aj počas odovzdávania výhier.
Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto Súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo daného súťažiaceho zo súťaže bez náhrady vylúčiť. Osoby nesplňujúce podmienky pre účasť v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené. V prípade, ak aj takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestane sa výhercom a nevznikne jej nárok na výhru. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý rozhodne o ďalšom nakladaní s ňou. Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého súťažiaceho či inej osoby, ktorá umožní súťažiacemu získať výhru. 
Spracovanie všetkých osobných údajov súťažiacich bude uskutočňované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Spôsob spracovania zhromaždených osobných údajov je upravený v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Súťaže.
Ak hodnota výhry presiahne 350 € vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. 3. nasledujúceho roka po prevzatí výhry. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 uvedeného zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady poskytovateľa výhry.
Súťaž je usporadúvaná v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov vrátane zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu je súťažiaci oprávnený obrátiť sa v zmysle platných právnych predpisov na dohliadajúci orgán, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia so žiadosťou o alternatívne riešenie sporu v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. Podrobnejšie informácie, ako aj možnosť požiadať o alternatívne riešenie sporu nájdete na webovej stránke www.soi.sk.
Pravidlá sú po celú dobu trvania Súťaže zverejnené na webovej stránke Súťaže. 
V Prahe dňa 30. 10. 2019