Pravidlá súťaže Získajte vzorku Marťankov FUTURA zadarmo

1. Úvodné ustanovenia
1.1. Obchodná spoločnosť WALMARK, a.s., so sídlom Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 2501 (ďalej len "spoločnosť WALMARK"), organizuje spotrebiteľskú súťaž nazvanú "Získajte vzorku Marťankov zadarmo "(ďalej len" Súťaž "), a týmto určuje pravidlá a podmienky tejto Súťaže (ďalej len" pravidlá "), ktoré sú k dispozícii na webe: www.martanci.cz/pravidla
 
2. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE
Súťaž prebieha na Hernom portáli www.martankovia.sk
Doba trvania súťaže je stanovená od 1. 9. 2018 00:00 do 30. 10. 2018 23:59 (ďalej len "doba trvania
súťaže ").
 
3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽ
3.1. Každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len "Účastník"), sa môže zúčastniť Súťaže, najmä, nie však výlučne, za nasledovných podmienok:
a) má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky;
b) oznámi spoločnosti WALMARK svoje kontaktné údaje, najmä svoj email (ďalej len "Kontaktný email"), a ďalej v prípade výhercov svoje meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu, a súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov najmenej v rozsahu podľa článku 5 týchto Pravidiel;
c) preukáže svoje vlastníctvo ku kontaktnému emailu prostredníctvom kliku na overovaciu www adresu v overovacom emaile, ktorý bude spoločnosťou WALMARK zaslaný na Kontaktný email bezprostredne po vyplnení a odoslaní formulára zasielanie noviniek emailom Účastníkom na stránkach  www.martankovia.sk
3.2. Maloleté fyzické osoby sa môžu do Súťaže zapojiť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sa na účely prevzatia výhry považuje za Účastníka.
3.3. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, najmä osoby, ktoré:
a) nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách;
b) budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa v súvislosti so Súťažou dopustia podvodu;
c) uvedú nepravdivé alebo neúplné kontaktné údaje;
d) sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti WALMARK, alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti WALMARK, alebo za osoby s touto spoločnosťou inak personálne alebo majetkovo prepojené.
3.4. Ak sa spoločnosť WALMARK dôvodne domnieva, že Účastník porušuje tieto Pravidlá, je oprávnená Účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na výhru ani na náhradu akýchkoľvek nákladov či ujmy, ktorá by mu v súvislosti s účasťou v Súťaži mohla vzniknúť.
 
4. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Podmienkou účasti v súťaži je v dobe trvania súťaže (ďalej len "podmienky súťaže"):
• zapísanie sa v dobe trvania súťaže k odberu noviniek (ďalej len newslettera) na webe www.martankovia.sk
• vykonať potvrdenie zasielanie newsletteru vo svojom e-mailu
• po obdržaní informačného emailu o získanie vzorky Marťankov FUTURA vyplnenie kontaktného formulára a to najmä telefónneho čísla, ktoré umožní následný kontakt zákazníckym centrom spoločnosti WALMARK.
 
5. ODOVZDANIE VÝHRY
5.1. Výhercom Súťaže sa stáva každý desiaty Účastník, ktorý splní všetky podmienky Súťaže podľa čl. 4 týchto Pravidiel (ďalej len "Výherca"). Výherca získa do svojho vlastníctva nepeňažnú výhru, 1 balenie produktu Marťankovia FUTURA 1-3 alebo 3-6 podľa vlastného výberu.
5.2.  Pre posúdenie nároku na výhru bude rozhodujúci čas zapísanie sa na odber newslettera zaznamenaný v systéme spoločnosti WALMARK. Predmetom výhry v súťaži je celkom 600 produktov Marťankovia FUTURA, tj. 600 výhercov.
5.3. Spoločnosť WALMARK bude Výhercu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na Účastníkom uvedené kontaktné údaje. Po overení totožnosti Výherca podľa uvedených osobných údajov, najmä overenie prístupu Výherca k registrovanému kontaktnému emailu a overenie potrebných súhlasov podľa článku 5 týchto Pravidiel, bude uskutočnené odovzdanie výhry.
5.3. Pokiaľ bude Účastník zo Súťaže vylúčený alebo nesplní podmienky Súťaže, výhra nebude poskytnutá. Výherca nie je povinný výhru prijať. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Výherca neprevezme výhru ani do šesťdesiatich (60) dní od posledného dňa Doby konania, výhra bez náhrady prepadá spoločnosti WALMARK. Výhry nie sú vymeniteľné. Výhru, ktorá nie je hotovosťou, nie je možné zameniť za hotovosť.
 
6. OSOBNÉ ÚDAJE
6.1. Oznámením požadovaných informácií dáva Účastník spoločnosti WALMARK v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, najmenej v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a kontaktný telefón, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, odovzdanie výhry a na využitie týchto osobných údajov v rámci ďalších marketingových aktivít spoločnosti WALMARK, najmä k zasielaniu obchodných oznámení Účastníkovi elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia spoločnosti WALMARK a má za následok zánik účasti Účastníka v Súťaži vrátane straty nároku na získanie výhry. Účastník má zároveň podľa ust. § 21 Zákona právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, podľa ust. § 22  Zákona právo požadovať opravu nesprávnych osobných  údajov, a podľa ust. § 23 Zákona má právo na výmaz osobných údajov. 6.2. Svojou účasťou v Súťaži dáva Účastník svoj súhlas na spracovanie, šírenie a ďalšie využitie videozáznamu z odovzdania výhry a iných zvukových a obrazových záznamov, urobených Účastníkom alebo treťou osobou, ktoré zachytávajú jeho podobu alebo súkromný život a boli nadobudnuté v súvislosti s účasťou v Súťaži, a to bez akéhokoľvek obmedzenia pre reklamné a marketingové účely spoločnosti WALMARK, najmä na účely šírenia reklamných oznámení a ponúkanie obchodu alebo služieb tretím osobám. Spoločnosť WALMARK je oprávnená bezodplatne spracovávať, šíriť a akokoľvek využívať všetky tieto zvukové a obrazové záznamy, zachytávajúce podobu alebo súkromný život Účastníka alebo tretích osôb, ktoré boli získané od Účastníka alebo nadobudnuté v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži a odovzdaním ceny, a to po dobu piatich (5) rokov od začatia Súťaže.
 
7. Záverečné ustanovenia
7.1. Výhru v Súťaži podľa ustanovenia
§ 2874 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník , nemožno nijako vymáhať ani požadovať výmenu za iný tovar alebo vyplatenie jej hodnoty v peniazoch. Všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, bude riešiť a rozhodovať výlučne spoločnosť WALMARK podľa svojho vlastného uváženia.
7.2. Spoločnosť WALMARK prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
7.3. Spoločnosť WALMARK si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť alebo kedykoľvek zmeniť podmienky Súťaže alebo nahradiť nepeňažnú výhru v Súťaži za iné vecné ceny v obdobnej hodnote. Takéto rozhodnutie spoločnosti WALMARK je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webewww.martankovia.sk.
7.4. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojou dobrovoľnou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami. Spoločnosť WALMARK môže zverejniť zjednodušené informácie o Súťaži alebo jej Pravidlách v rámci svojej reklamy a propagačných materiálov. V prípade rozporu medzi obsahom takýchto zjednodušených informácií o Súťaži, uvedených v ktoromkoľvek reklamnom alebo propagačnom materiáli alebo oznámení, a obsahom týchto Pravidiel, majú tieto Pravidlá vždy prednosť.
 
V Prahe dňa 30. 8. 2018
WALMARK
 
V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na info@walmark.sk,
telefón 0800 191 191