Zásady ochrany osobných údajov

Súťažte s Marťankom o Vesmírny ďalekohľad!


 
Naša nová súťaž „Súťažte s Marťankom o Vesmírny ďalekohľad!“ (ďalej len „Súťaž“) usporiadaná na stránke https://www.martankovia.sk/beamer so sebou ako nevyhnutnú súčasť nesie aj prácu s osobnými údajmi dotknutých osôb. Keďže chceme, aby ste boli čo najlepšie informovaní o tom, čo s takto zhromaždenými osobnými údajmi robíme, vytvorili sme pre Vás tieto Zásady ochrany osobných údajov, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).
Prevádzkovateľom osobných údajov je:
WALMARK, a. s., so sídlom Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, Česká republika, IČ 00536016, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, odd. B, vložka 2501.
 
Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté na realizáciu súťaže, sú spoločnosti:

 • Bluesoft s.r.o., so sídlom Botanická 554/68a, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29182689, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, odd. C, vložka 25394 (zaistenie prevádzky webovej stránky Súťaže, zabezpečenie žrebovania),

 • Studio Fresh, s.r.o., so sídlom Rybářská 839/2, 360 17 Karlovy Vary, Česká republika, IČ: 25228323, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 10701 (zaistenie rozoslanie výhier),

 • Geis Parcel CZ s.r.o., so sídlom Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČO: 29109701, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 9503 (distribúcia výhier).

 
V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa oboznámite najmä o tom:

 1. Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.

 2. Akým spôsobom tieto informácie využívame.

 3. Aké sú Vaše práva vo vzťahu k nami využívaným súkromným informáciám a akým spôsobom ich môžete voči nám uplatniť.

 
Informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme
V súvislosti s účasťou v Súťaži o Vás prostredníctvom Stránky zhromažďujeme tieto osobné údaje:
• Vaše meno a priezvisko,
• adresa pre zaslanie výhry,
• telefónne číslo,
• e-mailová adresa.
 
Bez zhromažďovania týchto osobných údajov by sme neboli schopní túto Súťaž pre Vás organizovať.
 
Akým spôsobom informácie využívame?
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, využívame predovšetkým na účely priebehu Súťaže vrátane doručenia hodnotných cien a taktiež na účely následného marketingu.
Zhromaždené údaje archivujeme po nevyhnutne potrebný čas, a to najviac po dobu 1 roka. Ku skoršiemu výmazu zhromaždených údajov môže dôjsť na základe žiadosti dotknutej osoby, v súlade s nižšie uvedeným. Zhromaždené osobné údaje nebudú nijakým spôsobom poskytované a/alebo inak sprístupňované tretím osobám, s výnimkou sprostredkovateľov osobných údajov a zverejnenia výhercov (mena, prvého písmena priezviska, obce bydliska) na internete a v médiách.
 
Aké máte práva a ako ich využiť?
Právo na sprístupnenie informácií a právo na ich opravu  
Kedykoľvek v budúcnosti, keď prejavíte záujem, môžete zaslaním správy na e-mailovú adresu gdpr@walmark.cz požiadať o zaslanie potvrdenia, či Vaše osobné údaje sú alebo nie sú spracované (ďalej "Súťažný e-mail"). V prípade, ak budú Vaše údaje spracované z našej strany, môžeme Vás na Vašu žiadosť nad rámec informácií poskytnutých v týchto Zásadách ochrany osobných údajov informovať aj o prípadných tretích osobách, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje sprístupnené a pokiaľ nezískame osobné údaje od Vás, máte právo na akékoľvek nám dostupné informácie o tom, okiaľ sme Vaše osobné údaje získali.
V prípade, ak o Vás budeme spracovať Vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na Súťažný e-mail, my potom bez zbytočného odkladu nepresné osobné údaje opravíme.
 
Právo vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov
V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracovať na základe nami oprávneného záujmu, máte právo proti takémuto spracovaniu vzniesť námietky, a to zaslaním správy na Súťažný e-mail. V prípade, ak takúto námietku podáte, nebudeme môcť Vaše osobné údaje spracovať, pokiaľ nedokážeme, aký závažný oprávnený dôvod na spracovanie máme a že tento náš dôvod preváži nad Vašimi záujmami, Vašimi právami a slobodami alebo nad výkonom alebo hájením právnych nárokov.
Pokiaľ by sme spracovali Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu (napríklad z dôvodu možnosti posielania obchodných oznámení), môžete vzniesť na vyššie uvedenú e-mailovú adresu námietky proti takémuto spracovaniu, pričom po vznesení námietky už nebudeme tieto údaje na účely priameho marketingu spracovať.
 
Právo na obmedzenie nakladania s osobnými údajmi
Máte právo, aby sme obmedzili akékoľvek spracovanie Vašich osobných údajov vrátane ich výmazu:

 1. Pokiaľ nám dáte vedieť, že sú nami zhromaždené osobné údaje nepresné, a to až do overenie ich správnosti.

 2. Pokiaľ bude spracovanie Vašich osobných údajov protiprávne a Vy požiadate zaslaním správy na Súťažný e-mail na obmedzenie ich použitia namiesto ich výmazu.

 3. Pokiaľ už Vaše osobné údaje nebudeme potrebovať pre zabezpečenie našich služieb, ale Vy ich budete požadovať za účelom určenia, výkonu alebo hájenie Vašich právnych nárokov.

 4. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu v zmysle odseku vyššie, a to do času, kým overíme, či naše dôvody spracovania prevažujú nad Vašimi záujmami.

 
Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)
V prípade, ak zistíte, že spracujeme Vaše osobné údaje:

 1. aj napriek tomu, že ich spracovanie nie je potrebné na účely, na ktoré sme ich získali,

 2. odvoláte súhlas na ich spracovanie a zároveň nebude existovať žiaden iný dôvod na ich spracovanie (samozrejme len v prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu),

 3. vznesiete námietku podľa odstavca uvedeného vyššie a my Vám nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre spracovanie údajov, ktoré prevážia Vaše záujmy, Vaše práva a slobody či výkon alebo hájenie Vašich právnych nárokov,

 4. neoprávnene,

máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu od oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na Súťažný e-mail takto spracované osobné údaje vymazali. Údaje však nemôžeme vymazať ani na Vašu žiadosť, pokiaľ bude ich spracovanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na plnenie akejkoľvek právnej povinnosti alebo plnenie úloh uskutočnených vo verejnom záujme, či pre určenie, výkon alebo hájenie našich právnych nárokov.
 
Právo na poskytnutie údajov v strojovo čitateľnej forme
Pokiaľ nás prostredníctvom zaslaním správy na Súťažný e-mail požiadate, aby sme Vám poskytli nami spracované osobné údaje, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (napr. *.pdf, alebo niektorý z tabuľkových formátov), pokiaľ takto údaje spracujeme. Pokiaľ nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje zaslali inému prevádzkovateľovi osobných údajov, máme povinnosť ta urobiť, avšak len v prípade, ak ich takto už spracúvame.
 
Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznamov
V prípade, ak od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné oznamy. môžete odvolať súhlas s ich zasielaním kedykoľvek aj bez udania dôvodov buď zakliknutím na označený odkaz, ktorý bude súčasťou každého obchodného oznamu, prípadne zaslaním správy na Súťažný e-mail.
 
Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR
V prípade, ak podľa Vášho názoru neplníme všetky naše právne povinnosti súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, a to buď na adrese sídla úradu Hraničná 12, 820 07 Bratislava, na e-mailovej adrese statny.dozor@pdp.gov.sk , alebo akoukoľvek inou formou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov SR akceptovať. Bližšie informácie o úrade nájdete na webových stránkach www.dataprotection.gov.sk.