Pravidlá súťaže "Reklamná súťaž o Vesmírnu dráhu Hexbug Nano Space zipline"

1. Organizátor
 

1.1. Organizátorom súťaže je spoločnosť WALMARK, a.s. so sídlom Oldřichovice 44, Třinec, PSČ: 739 61, Česká republika, IČO: 005 36 016, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave sp. zn. B 2501 (ďalej len „organizátor“), ktorá týmto určuje pravidlá a podmienky tejto súťaže (ďalej len „pravidlá"), ktoré sú v úplnom znení k dispozícii aj na webe www.martanci.cz/pravidla-vanocni-souteze  a www.martankovia.sk/pravidla-vianocni-sutaze.

2. Miesto a doba trvania súťaže
2.1. Súťaž je usporiadaná na území Českej a Slovenskej republiky prostredníctvom herných webových portálov www.martanci.cz/vanoce (pre Českú republiku) a www.martankovia.sk/vianoce (pre Slovenskú republiku).

2.2. Súťaž trvá od 1. 11. 2018 00:00:00 do 31. 1. 2019 23:59:59 (ďalej len „doba trvania súťaže“).

 
3. Názov súťaže 

3.1. „Reklamná súťaž o Vesmírnu dráhu Hexbug Nano Space ZIPpline“ (ďalej len „súťaž").

 
4. Kto sa môže zúčastniť súťaže
 

4.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá po celý čas trvania súťaže spĺňa nasledujúce všeobecné podmienky účastí v súťaži:

 
 • je staršia ako 18 rokov,

 • má spôsobilosť na právne úkony - je spôsobilá vlastným právnym konaním nadobúdať práva a zaväzovať sa; a

 • má trvalý pobyt na území Českej alebo Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).

 

4.2. Nad rámec všeobecných podmienok účasti v súťaži podľa čl. 4.1 týchto pravidiel je osobitnou podmienkou účasti v tejto súťaži tiež zakúpenie aspoň jedného (1) balenia niektorého z nasledujúcich výrobkov organizátora, v ktorom sa nachádza kupón s unikátnym kódom (ďalej len „unikátny kód“):

 
 • Limitovaná edícia Marťankovia Gummy 50 + 50 tbl (100 ks) + Hexbug Kosmobrouk, ALEBO

 • Limitovaná edícia Marťankovia s Imunactiv MIX 50 + 50 tbl (100 ks) + Hexbug Kosmobrouk, 1x1 set.

4.3 Zo súťaže budú, podľa výlučného uváženia organizátora, vylúčení (prípadne im nebudú poskytnuté výhry) najmä účastníci, ktorí:

 • nesplnia ktorúkoľvek z podmienok súťaže uvedenú v týchto pravidlách;

 • budú v súvislosti so súťažou konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa v súvislosti so súťažou dopustia podvodu;

 • uvedú v súvislosti so svojou účasťou v súťaži nepravdivé alebo neúplné osobné údaje podľa čl. 6.1 týchto pravidiel;

 • sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k organizátorovi alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom orgánov organizátora alebo za osoby s organizátorom inak personálne alebo majetkovo prepojené.

 

4.3. Účastník, ktorý splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. 4 týchto pravidiel, môže vyhrať jednu z cien (podľa čl. 5 týchto pravidiel) zadaním unikátneho kódu na webovej stránke súťaže www.martanci.cz/vanoce (pre Českú republiku) alebo www.martankovia.sk/vianoce (pre Slovenskú republiku) (ďalej len „webové stránky súťaže“) postupom uvedeným v čl. 6 týchto pravidiel. Zadaním každého unikátneho kódu uvedeného na kupóne s unikátnym kódom tu uvedeným postupom má účastník jednu šancu na výhru jednej z cien.

 
5. Ceny
 

5.1. Každý účastník súťaže, ktorý splní podmienky účasti v súťaži podľa čl. 4 pravidiel a postupom podľa čl. 6 týchto pravidiel zadá unikátny kód na ktorejkoľvek webovej stránke súťaže, môže zadaním každého z unikátnych kódov vyhrať jednu z celkom 300 cien - Vesmírnu dráhu Hexbug Nano Space ZIP line (ďalej len „výhra").

5.2. Pre vylúčenie pochybností organizátor oznamuje, že v súťaži je celkovo 300 vopred náhodne určených výherných unikátnych kódov spoločne s unikátnymi kódmi nevýhernými.

 
6. Priebeh súťaže
 

6.1. Pre overenie výhry vyplní účastník na stránke www.martankovia.sk/vanoce do príslušného formulára nasledujúce údaje:

 
 • unikátny kód,

 • meno a priezvisko účastníka, a

 • kontaktnú e-mailovú adresu účastníka.

Pred odoslaním riadne vyplneného formulára účastník potvrdí svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže zaškrtnutím príslušnej kolónky vo formulári, čím účastník prehlási, že sa s nimi oboznámil.

6.2. Každý unikátny kód môže byť postupom podľa čl. 6.1 pravidiel zadaný iba v dobe trvania súťaže, a to iba raz. Každý účastník môže do súťaže zadať viac unikátnych kódov, ak si zakúpi viac produktov uvedených v čl. 4.2 týchto pravidiel, v ktorých sa kupón s unikátnym kódom nachádza. V prípade, že by niektorý z unikátnych kódov bol postupom podľa čl. 6.1 týchto pravidiel zadaný pre overenie výhry viac ako raz, bude organizátor na účely prípadnej výhry prihliadať iba k unikátnemu kódu, ktorý mu bol prostredníctvom príslušného formulára doručený ako prvý.

 

6.3. Každý účastník súťaže bude ihneď po vložení unikátneho kódu a odoslaní riadne vyplneného formulára podľa čl. 6.1 týchto pravidiel vyrozumený, či v súťaži  vyhral alebo nevyhral výhru, a to prostredníctvom výhernej alebo nevýhernej hlášky, ktorá sa účastníkovi zobrazí na príslušnej webovej stránke súťaže v reakcii na vloženie unikátneho kódu a odoslaní riadne vyplneného formulára podľa čl. 6.1 týchto pravidiel. Súčasne bude každý výherca (t.j. výlučne účastník, ktorý vyhrá) vyzvaný na poskytnutie korešpondenčnej adresy a prípadne tiež ďalších údajov potrebných pre zaslanie výhry. Organizátor do desiatich (10) pracovných dní od poskytnutia potrebných údajov pre zaslanie výhry odošle výhru na adresu uvedenú výhercom.

 

6.4. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry spôsobené problémami na strane príjemcu (napr. neplatná / nepresná adresa, apod.).

 

6.5. V prípade, že:

 
 • bude účastník organizátorom vylúčený zo súťaže (bez ohľadu na dôvod vylúčenia), alebo

 • sa výherca do siedmich (7) kalendárnych dní od oznámenia výhry neskontaktuje s organizátorom spôsobom oznámeným v oznámení o výhre a neposkytne v tejto lehote organizátorovi kontaktné údaje pre zaslanie výhry, alebo

 • výherca neprevezme riadne zaslanú výhru a táto sa vráti do dispozície organizátora,

stráca účastník / výherca nárok na výhru a táto výhra prepadne v prospech organizátora súťaže; tým nie je dotknuté ustanovenie čl. 6.6 a 8.1 pravidiel. Všetky výhry, ktoré nebudú odovzdané výhercom najneskôr do šesťdesiatich (60) dní od skončenia doby trvania súťaže, prepadajú organizátorovi.

6.6. Výsledky súťaže určené organizátorom sú konečné bez možnosti odvolania. Na výhry zo súťaže neexistuje právny nárok, vymáhanie účasti v súťaži či výhry súdnou cestou (alebo akokoľvek obdobne) je úplne vylúčené.

 

6.7. V prípade akýchkoľvek pochybností strán vzniku nároku na výhru rozhoduje o vzniku tohto nároku s konečnou platnosťou organizátor.

 

6.8. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.

 
 
7. Osobné údaje
 

7.1. Pristúpením do súťaže berie každý účastník na vedomie, že organizátor ako správca, bude spracovávať osobne alebo prostredníctvom zmluvných spracovateľov (ktorých konkrétny výpočet je k dispozícii kedykoľvek na vyžiadanie u organizátora) po dobu konania súťaže osobné údaje poskytnuté každým účastníkom na základe svojich oprávnených záujmov a v súvislosti s usporiadaním súťaže (za účelom plnenia zmluvy), a to za účelom (i) prípravy a organizačného zabezpečenia súťaže, (ii) vyhodnotenia súťaže a (iii) doručenia výhry. Osobné údaje budú spracované manuálne (v elektronickej podobe).

 

7.2. Organizátor týmto účastníkov informuje, že majú v súvislosti so spracovaním osobných údajov účastníkov podľa tohto článku. 7 pravidiel práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „nariadenie“) a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj všetky práva garantované im ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä že majú právo na prístup k svojim osobným údajom a právo vznášať námietky proti ich spracovaniu. Účastníci môžu ďalej v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov požadovať od organizátora vysvetlenie či požadovať vykonanie nápravy prípadného nesprávneho spracovania, môžu požadovať vykonanie opravy, doplnenie, aktualizáciu a vymazanie svojich osobných údajov či prípadné obmedzenia spracovania.

 

7.3. Zhromaždené osobné údaje účastníkov budú organizátorom (a prípadne ďalšími spracovateľmi na tento účel spracovávané po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia súťaže. Osobné údaje sú od účastníkov získavané na základe vyplnenia elektronického formulára a sú ukladané a ďalej spracovávané v digitálnej forme. Ak požiada účastník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, organizátor neodkladne zabezpečí odovzdanie požadovaných informácií účastníkovi, pričom tieto informácie budú poskytnuté bezplatne, ibaže ide o žiadosť zjavne neoprávnenú, neprimeranú či opakovanú.

 

7.4. Každý účastník, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca (organizátor) vykonáva správu jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich využitia, môže požiadať organizátora o vysvetlenie alebo požadovať, aby organizátor odstránil takto vzniknutý stav. Ak sa účastník domnieva, že dochádza k porušovaniu povinností pri spracovaní osobných údajov, môže sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

7.5. Osobné údaje účastníka nebudú poskytované tretím osobám, ibaže sa jedná o spracovateľa (na základe zmluvného vzťahu s organizátorom) a / alebo ak to organizátorovi nariaďujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo rozhodnutia príslušných orgánov verejnej moci.

 

7.6. Organizátor ďalej prehlasuje, že

 
 • pri spracovaní a správe osobných údajov účastníka nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani  profilovaniu,

 • organizátor nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle nariadenia,

 • organizátor nemá v úmysle odovzdať osobné údaje účastníka tretej krajine, medzinárodnej organizácii alebo iným tretím osobám (s vyššie uvedenými výnimkami).

 
8. Ďalšie ustanovenia
 

8.1. Výhru v súťaži podľa ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nemožno nijako vymáhať ani požadovať výmenu za iný tovar alebo vyplatenie jej hodnoty v peniazoch. Zároveň organizátor nezodpovedá za prípadnú ujmu a škody vzniknuté nesprávnym použitím výhry, výhru nie je možné reklamovať (uplatňovať práva z chybného plnenia). Všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, bude riešiť a rozhodovať výlučne organizátor podľa svojho voľného uváženia.

 

8.2. Organizátor prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ a / alebo dát.

 

8.3. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž zrušiť alebo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže alebo nahradiť nepeňažnú výhru v súťaži za iné vecné ceny v obdobnej hodnote. Takéto rozhodnutie organizátora je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webových stránkach súťaže.

 

8.4. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom overenie výhry zadaním unikátneho kódu prostredníctvom webových stránok súťaže bude spustené okamihom začiatku doby trvania súťaže. Organizátor môže zverejniť zjednodušené informácie o súťaži alebo jej pravidlách v rámci svojej reklamy a propagačných materiálov. V prípade rozporu medzi obsahom takých zjednodušených informácií o súťaži, uvedených v ktoromkoľvek reklamnom alebo propagačnom materiáli alebo oznámení, a obsahom týchto pravidiel, majú tieto pravidlá vždy prednosť.

 
 
V Prahe dňa 30.10.2018
WALMARK, a.s.